У бабусі й дідуся

Литературно-художествєаное издание
Первая книга позта
СУПРУНЕНКО Нина Антоновна

ДАР СУДЬБЫ
Стихотворения

Киев, издательство
«Радянський пнсьменнык»
На украинском языке

Художній редактор
В. С. Соловйов

Технічний редактор
Л. І. Гаркавенко

Коректор А. М. Голик

ИБ № 3044

Здано на виробництво 20.12.89. Підписано до друку 06.04.90. БФ 03708. Формат 70Х90’/32. Папір друкарський № 1. Гарнітура літературна. Друк високий. 4,68 умови, друк, арк., 4,87 умови, фарбовідб., 2,91 обл.-вид. арк. Тираж 4000 пр. Зам. 7010. Ціна 35 к.

Видавництво «Радянський письменник». 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.
Одеська книжкова фабрика. 270008, Одеса-8, вул. Дзержинського, 24